ಸೋಮವಾರ, ಜುಲೈ 16, 2012

ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಂಕಲ್ಪ...

ನನ್ನ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗೆಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವೊಂದು "ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ"ದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ...1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

Badarinath Palavalli ಹೇಳಿದರು...

ಈ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ನಾನು ಓದುತ್ತೇನೆ ಸಾರ್.